Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny w Młodzieszynie

Sakramenty towarzyszą chrześcijaninowi od momentu urodzenia aż do śmierci. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo.
„Sakramenty są to narzędzia łaski, ustanowione przez Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia”. Prosta formułka z lekcji religii głosiła, że sakramenty są to widzialne znaki niewidzialnej łaski.
„Za pośrednictwem wszystkich sakramentów Kościoła sam Chrystus buduje Boże Królestwo w naszych sercach” – Papież Franciszek.

CHRZEST
„Jezus przemówił tymi słowami: (…) Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” (Mt 28, 18 – 19)

Chrzest święty jest pierwszym sakramentem, jakiego udziela się w Kościele katolickim i jednocześnie sakramentem, którego udziela się tylko raz w życiu. Jest on niejako „bramą” prowadzącą do przyjmowania innych sakramentów. Pozostawia on na ochrzczonym niezatarte znamię – chrztu świętego nie można odwołać ani unieważnić.

Chrzest jest „zanurzeniem” w Chrystusa – w moc Jego śmierci i zmartwychwstania, przez które pokonał śmierć i grzech. Dla podkreślenia związku Chrztu ze zmartwychwstaniem Jezusa, zazwyczaj udziela się go w Niedzielę w obecności zgromadzonych wiernych. Sakrament Chrztu jest też aktem przyjęcia do wspólnoty Kościoła. Dlatego nie jest on prywatną sprawą rodziny!

UWAGA!
Chrzty odbywają się tylko w niedziele!
W naszej parafii chrzty św. mogą być w każdą Niedzielę.Odradza się , ze względu na pokutny charakter tego okresu, aby nie organizować chrztu w Niedziele Wielkiego Postu. 

Warunki udzielenia chrztu świętego
Jedno z rodziców dziecka przychodzi do kancelarii parafialnej najpóźniej ok. tydzień przed wybranym terminem chrztu. Należy mieć ze sobą odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz znać dane rodziców chrzestnych (wiek i adres zamieszkania) oraz zgodę proboszcza miejsca zamieszkania na pełnienie tej funkcji. Generalnie chodzi o stwierdzenie, czy kandydat na rodzica chrzestnego aktualnie jest wierzący i praktykujący.

Żyjący w związkach nieformalnych, niesakramentalnych nie mogą być rodzicami chrzestnymi
Sakrament chrztu, tak jak i inne sakramenty, przyjmuje się zasadniczo we własnej parafii (w miejscu aktualnego zamieszkania). Jeżeli rodzice z bardzo ważnych obiektywnych powodów chcą ochrzcić dziecko w innej parafii, muszą postarać się o zgodę ze swojej parafii.
W dniu chrztu rodzice i chrzestni przychodzą do zakrystii ok. 15 min. przed rozpoczęciem Mszy świętej, aby podpisać akt chrztu. Przynoszą ze sobą kartki podpisane przez księdza przy spowiedzi. Najpóźniej w tym czasie chrzestni powinni dostarczyć także zaświadczenia ze swoich parafii, że mogą pełnić tę funkcję
Do obrzędów sakramentu należy przygotować symboliczną białą szatkę oraz świecę.

Chrzestni
Chrzestni mają obowiązek pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Do godności chrzestnego/chrzestnej może być dopuszczona osoba wyznania katolickiego, która:
– przyjęła już chrzest, bierzmowanie ( lub jest w trakcie przygotowania – decyzję podejmuje ksiądz proboszcz) i Eucharystię,
– ma co najmniej 16 lat,
– prowadzi życie zgodne z zasadami chrześcijańskiej wiary, a w szczególności korzysta z sakramentów świętych i w Niedziele uczęszcza na Msze św.
Należy więc z roztropnością wybierać osoby, które prosimy o pełnienie tej roli, aby były to osoby „praktykujące”, które będą dla dziecka wzorem życia zgodnego z wiarą.

BIERZMOWANIE
Bierzmowanie jest, obok chrztu i Eucharystii, jednym z trzech sakramentów tzw. inicjacji chrześcijańskiej.
Przyjęcie Sakramentu poprzedzone jest w naszej diecezji dwuletnim cyklem przygotowania. Zwykle zaczynamy przygotowanie w klasie VIII szkoły podstawowej, a sam sakrament udzielany jest w klasie I szkoły średniej. Mogą ten sakrament przyjąć po odpowiednim przygotowaniu także osoby już starsze, które z różnych przyczyn nie przystąpiły wcześniej do tego sakramentu.

Warunki dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania:
– osobista prośba kandydata o przygotowanie do Sakramentu,
– dostarczenie metryki chrztu św. (dotyczy młodzieży, która otrzymała chrzest poza naszą parafią),
– regularny udział w spotkaniach formacyjnych i właściwe zachowanie,
– uczestnictwo we Mszy św. Niedzielnej
– comiesięczna spowiedź,
– uczęszczanie na lekcje religii i pozytywna opinia katechety lub księdza prowadzącego,

Wymagania stawiane świadkom Bierzmowania:
– w pierwszej kolejności świadkiem Bierzmowania powinien być ktoś z rodziców chrzestnych (wtedy jaśniej widać związek Chrztu z Bierzmowaniem),
– jeśli chrzestni nie mogą podjąć się tego zadania, ich rolę pełnią najbliżsi członkowie rodziny np. ciocia, wujek, babcia, dziadek itp.
– może nim być katolik bierzmowany, który prowadzi życie zgodne z wiarą.

EUCHARYSTIA
Eucharystia, inaczej także Najświętszy Sakrament, to Sakrament ustanowiony podczas Ostatniej Wieczerzy, który uobecnia w liturgicznej celebracji Kościoła Osobę Jezusa Chrystusa (całego Chrystusa: Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo) oraz Jego odkupieńczą Ofiarę w pełni Paschalnej Tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.
Do I Komunii Świętej przystępują dzieci w klasie III szkoły podstawowej.

Warunki przystąpienia do I Komunii Świętej
– Uczestnictwo w szkolnym nauczaniu religii (opanowanie materiału przewidzianego w Programie Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach i prowadzenie zeszytu przedmiotowego).
– Uczestniczenie wraz z rodzicami w niedzielnych i świątecznych Mszach św. w klasie II oraz III.
– Opanowanie podstawowych modlitw, tzw. pacierza
– Uczestnictwo w katechezie parafialnej
– Potwierdzenie faktu chrztu św. (akt chrztu)
– Potwierdzenie odbycia spowiedzi
I komunię św. zasadniczo przyjmują dzieci w Parafii miejsca zamieszkania rodziców, w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody ks. Proboszcza – w innej parafii.

POKUTA
Sakrament pokuty , zwany często spowiedzią to pojednanie z Bogiem. Warunkiem dobrej spowiedzi jest rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź oraz zadośćuczynienie (w miarę możliwości naprawienie wyrządzonych krzywd). 
W naszej parafii księża spowiadają przed każdą Mszą Św. , często też w trakcie Mszy św. oraz w pierwsze piątki miesiąca pół godziny przed pierwszą Mszą św. popołudniową.

NAMASZCZENIE CHORYCH
Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi.
Namaszczenie chorych, błędnie nazywane ostatnim namaszczeniem może być udzielne osobom starszym, cierpiącym na przewlekłe choroby, przed operacją medyczną. Nie zwlekamy z tym sakramentem aż do ciężkich przypadków choroby. Jest to sakrament żywych, i dobrze by było – jeszcze świadomych osób.
W domu przyjmując kapłana przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, zapalamy świece, ustawiamy krzyżyk i naczynie z wodą święconą oraz kropidło.
– Nawiedzenie chorych połączone z Mszą Św. w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie odbywa się najczęściej w soboty o godz. 15.00.

KAPŁAŃSTWO
Sakrament kapłaństwa ustanowił Pan Jezus w Jerozolimie, w Wieczerniku, w przededniu swojej męki i śmierci na krzyżu. Sakrament ten zaistniał w związku z Eucharystią i dla jej sprawowania. (por. Łk 22, 19; 1 Kor 11, 24-26)

„Kapłaństwo jest miłością Najświętszego Serca Jezusowego” – św. Jan Maria Vianney.

„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas, kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy” – św. Jan Paweł II.

Aby zostać kapłanem, należy ukończyć seminarium duchowne, w którym nauka trwa 7 lat i przyjąć święcenia. Przyjęcie do seminarium wymaga wielu przygotowań i złożenia odpowiednich dokumentów. Na stronie wybranego Seminarium  znajduje się lista potrzebnych dokumentów, dlatego warto sprawdzić wymagania seminarium, w którym zamierza się podjąć naukę. 

MAŁŻEŃSTWO
„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.” (Rdz 2, 24)

Sakrament małżeństwa oparty na miłości jest obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Celem małżeństwa jest integralne zespolenie w jedno (czyli wzajemne uświęcenie), wzajemne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.
Przygotowanie do sakramentu małżeństwa stanowi istotny element poprzedzający zawarcie związku małżeńskiego. Ważne jest osobiste przygotowanie do podjęcia zadań i obowiązków wynikających z tego sakramentu, jak i uczestnictwo w katechezie w szkole średniej oraz specjalny kurs przedmałżeński.
Do zawarcia małżeństwa wymagane są:
1. Metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i braku przeszkód do zawarcia sakramentu (świeżej daty – nie starsze niż trzy miesiące).
2. Dowody osobiste.
3. W przypadku ślubu konkordatowego – zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego.

4. Zapowiedzi przedślubne wygłaszane w parafiach zamieszkania narzeczonych, które mają na celu stwierdzenie braku przeszkód do ważnego i godziwego przyjęcia sakramentu małżeństwa.
5. Kurs przedmałżeński i spotkania w poradnictwie rodzinnym, które stanowią bezpośrednie przygotowanie do ślubu.

Osoby, które zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej min. 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.